1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwste.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla umożliwienia działania w ramach platformy e-learningowej Moodle. Nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania ani udostępniane innym podmiotom w celu takiego przetwarzania.

4. Dane te obejmują imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dla studentów jest to adres poczty administrowanej przez PWSTE w Jarosławiu (s.pwste.edu.pl). Wszelkie dodatkowe dane są opcjonalne i ich wprowadzenie przez użytkownika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodne z niniejszymi zapisami.

5. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie Art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Ich pierwotnym źródłem dla systemu Moodle jest system USOS. Z tego systemu nie są pobierane żadne inne dane poza imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail.

6. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1c, 1e i 1f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Dane będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym w następującym zakresie:

a. Zależnie od włączonych przez Panią/Pana funkcji „portfolio” i „repozytoria”, dane mogą być przekazywane firmom Google oraz Microsoft.

b. W przypadku korzystania z hostingu – firma hostingowa uzyskuje dostęp do informacji o Pana/Pani aktywności zapisywanej w logach systemu. Dane te mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia hostingu i jego serwisowania. Nie zgadzamy się na inne wykorzystanie danych, ani na analizowanie danych zapisanych w bazie danych oraz plikach systemu Moodle.

8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat od ostatniej Pani/Pana aktywności na platformie Moodle. Po tym terminie nastąpi ich usunięcia lub anonimizacja.

9. Założone przez Pana/Panią kursy z będą widoczne na platformie Moodle przez 2 lata od ustawionej w parametrach kursu daty jego zakończenia. Po tym terminie zostaną ukryte lub usunięte.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z zastrzeżeniem do punktu 5 niniejszej polityki.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content