Warsztat

Warsztat to aktywność w której studenci mogą nawzajem oceniać i recenzować swoje prace. Punkty uzyskują zarówno za przedstawioną pracę jak i wykonane recenzje.

Ekran warsztatu / projektu jest dzielony na pięć części obrazujące kolejne fazy realizacji projektu (por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_kanban).

W fazie konfiguracji nauczyciele definiują projekt, strategie oceniania i formularze recenzji.

W fazie składania prac studenci mogą składać prace (w obrębie wyznaczonego przedziału czasu). Nauczyciele mogą przydzielać prace do wzajemnego recenzowania. Użytkownikowi wyświetla się informacja kto jest recenzentem jego pracy i czyje prace on ma recenzować.

W fazie recenzowania studenci mogą recenzować przydzielone im prace. Recenzja polega na ocenie według zadanych w pierwszym etapie kryteriów. Przykład:

W fazie ewaluacji ocen nauczyciel wylicza oceny końcowe i tworzy informację zwrotną dla recenzentów.

Ostatnia faza: Zamknięty – pozwala na wyświetlenie ilości otrzymanych punktów .

Last modified: Tuesday, 31 March 2020, 7:41 AM