Treści programowe - wykład

 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Proste i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Zasady budowy katalogów norm kosztorysowych.
 • Zasady przedmiarowania robót budowlanych.
 • Zasady kalkulacji kosztów jednostkowych.
 • Kosztorys szczegółowy i inwestorski.
 • Wykorzystanie profesjonalnych programów do kosztorysowania (Norma Expert)
 • Treści programowe - ćwiczenia

  • Wartość pieniądza w czasie
  • Przepływy pieniężne, kapitalizacja i dyskonto.
  • Ocena efektywności inwestycji, wskaźniki NPV i IRR.
 • Przykłady i zadania sporządzania przedmiaru robót.
 • Przykłady i zadania analizy  wskaźnika  kosztów ogólnych.
 • Przykłady i zadania analizy cen jednostkowych R.M.S.
 • Przykłady i zadania analizy kosztów całkowitych robót.
 • Treści programowe - projekty
  • Zapoznanie się z programem do kosztorysowania
  • Korzystanie z katalogu nakładów rzeczowych
  • Struktura kosztorysu, cenniki
  • Wykonanie własnego kosztorysu metodą szczegółową i uproszczoną wraz z przedmiarem robót i analizą  cen jednostkowych.