Zaliczenie na ocenę z przedmiotu Globalne procesy społeczne w formie kolokwium - 7 pytań o charakterze otwartym. Czas na udzielenie odpowiedzi: 65 minut.