Celem przedmiotu jest przedstawienie metod badań społecznych a wytworem studentów jest praca końcowa (raport z badań) napisana na podstawie przeprowadzonego osobiście badania ankietowego.