Treści programowe - wykład

 • Zasady budowy katalogów norm kosztorysowych.
 • Zasady przedmiarowania robót budowlanych.
 • Zasady kalkulacji kosztów jednostkowych.
 • Kosztorys szczegółowy i wskaźnikowy.
 • Wykorzystanie profesjonalnych programów do kosztorysowania (Norma Pro)
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Proste i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

Treści programowe - ćwiczenia

 • Przykłady i zadania sporządzania przedmiaru robót.
 • Przykłady i zadania analizy  wskaźnika  kosztów ogólnych.
 • Przykłady i zadania analizy cen jednostkowych R.M.S.
 • Przykłady i zadania analizy kosztów całkowitych robót.
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Przepływy pieniężne, kapitalizacja i dyskonto.
 • Ocena efektywności inwestycji, wskaźniki NPV i IRR.
Treści programowe - projekty
 • Zapoznanie się z programem do kosztorysowania
 • Korzystanie z katalogu nakładów rzeczowych
 • Struktura kosztorysu
 • Projekt kosztorysu szczegółowego wraz z przedmiarem robót i analizą  cen jednostkowych.